Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU

Obowiązuje od: ……………………

Ostatnia modyfikacja: …………………..

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i zasady świadczenia Usług za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie www.januszcoin.com.

I. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie użyto poniższych pojęć pisanych z wielkiej litery należy je rozumieć w następujący sposób:

 1. Airdrop – promocja organizowana przez Spółkę, polegająca na przydzielaniu Uczestnikom przez Spółkę Tokenów w zamian za wykonywanie czynności określonych w Regulaminie, które to Tokeny mogą zostać następnie wymienione na Kryptowalutę na wskazanej przez Spółkę Giełdzie kryptowalut.
 2. Hasło – ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu zakładania Konta;
 3. Giełda kryptowalut – serwis internetowy administrowany przez podmiot trzeci, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą nabywać i sprzedawać kryptowaluty, w tym również za Waluty FIAT
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto – profil Użytkownika tworzony wraz z rejestracją, za pomocą którego może on korzystać z funkcjonalności Serwisu;
 6. Kryptowaluta – kryptowaluta JanuszCoin (JAN);
 7. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych –rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 8. Oprogramowanie –oprogramowanie open source wydane na licencji MIT (licencja wolnego oprogramowania), umożliwiające dystrybucję Tokenów oraz korzystanie z Kryptowaluty, w tym portfele (aplikacje) deskopowe i mobilne.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
 10. Serwis – system informatyczny wykorzystujący aplikację webową, działającą pod domeną www.januszcoin.com wraz z całą infrastrukturą techniczną i elementami graficznymi oraz tekstowymi, którego właścicielem jest Usługodawca. Treści Serwisu oraz Treści Użytkownika są częściami Serwisu.
 11. Token – token użytkowy ETH (erc20) przyznawany przez Spółkę w ramach Airdropu na zasadach określonych w regulaminie Airdropu dostępnym na stronie internetowej: …………………….., który może zostać wymieniony na Kryptowalutę na Giełdzie kryptowalut.
 12. Treści Serwisu – wszelkie treści (zarówno pisemne jak i graficzne) umieszczane w Serwisie przez Usługodawcę do wiadomości innych Użytkowników;
 13. Treści Użytkownika – wszelkie treści (zarówno pisemne jak i graficzne) umieszczane w Serwisie przez Użytkownika do wiadomości Usługodawcy lub innych Użytkowników;
 14. Umowa o Świadczenie Usług lub Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie;
 15. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie, polegające na udostępnieniu Użytkownikowi funkcjonalności tego Serwisu opisanych w niniejszym Regulaminie;
 16. Usługodawca – Janusz Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer KRS: 0000833172, NIP: 8943152414;
 17. Utwór – utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 18. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub inny pomiot posiadający zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę o świadczenie Usług;
 19. Waluty FIAT – tradycyjne, powszechnie akceptowane waluty (jednostki monetarne) obowiązujące w poszczególnych państwach np. PLN, USD, EUR.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SERWISU

 1. Serwis stanowi system informatyczny wykorzystujący aplikację webową, działającą pod domeną www.januszcoin.com, służącą do korzystania z Treści Serwisu, Treści Użytkowników oraz przeprowadzenia Airdropu, a także jego funkcjonalności oferowanych na poszczególnych podstronach Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może w szczególności: dodawać i komentować posty na forum dyskusyjnym, umieszczać zdjęcia z podpisami (tworzenie tzw. memów), przesyłać wiadomości prywatne do innych Użytkowników, przystępować do konkursów i promocji, czy korzystać ze sklepu internetowego.
 1. Użytkownikiem Serwisu i tym samym usługobiorcą nie może być podmiot zamieszkujący w państwie, którego prawo uznawałoby korzystanie z Serwisu oraz jego poszczególnych części za niedozwolone, a także podmiot z jakichkolwiek innych względów podlegający takiemu prawu, jak również w państwie, w którym działanie Serwisu oraz jego poszczególnych części wymaga dodatkowych zezwoleń lub licencji.
 1. Poszczególne podstrony Serwisu, takie jak www.airdrop.januszcoin.com lub www.sklep.januszcoin.com, odnoszące się do danych funkcjonalności Serwisu, mogą dysponować dodatkowymi regulaminami przeznaczonymi dla Użytkowników.
 1. Usługodawca informuje, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, określone zostały w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie: https://januszcoin.com/polityka-prywatnosci

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dostęp do funkcjonalności Serwisu Użytkownik uzyskuje po założeniu Konta. Założenie Konta wymaga podania adresu elektronicznego (email). Założenie Konta może również nastąpić za pomocą rejestracji poprzez konto Użytkownika w medium społecznościowym, w zależności od udostępnienia takiej funkcjonalności przez Usługodawcę. W celu założenia Konta, Użytkownik może zostać również poproszony o weryfikację konta za pomocą wiadomości SMS lub komunikatora internetowego.
 1. Zakładając Konto w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany do akceptacji i przestrzegania Regulaminu Serwisu. Po założeniu Konta, do Użytkownika przesyłana jest zaakceptowana przez niego, aktualna wersja Regulaminu w formie PDF.
 1. Z chwilą założenia Konta Użytkownika w Serwisie dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług na czas nieokreślony.
 1. Dla zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy o Świadczenie Usług nie określa się minimalnego czasu ich trwania.
 1. Użytkownik Serwisu jest świadomy, że Usługodawca nie wykonuje działalności giełdy kryptowalut, w szczególności nie wchodzi w posiadanie środków płatniczych Użytkowników, nie uzyskuje kontroli na tymi środkami, nie inicjuje płatności, ani nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności podlegającej przepisom ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi lub działalności wymagającej zezwoleń lub licencji na podstawie przepisów polskiego prawa. Token nie stanowi instrumentu finansowego ani elektronicznego instrumentu płatniczego w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  
 1. Prawa i obowiązki Usługodawcy:
 • Usługodawca dołoży należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz może udzielić pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących jego funkcjonowania.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu Usługodawca wezwie Użytkownika drogą mailową do zaprzestania tych naruszeń, w terminie 7 (siedmiu) dni, a w razie braku reakcji Użytkownika na wezwanie, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług drogą mailową, ze skutkiem natychmiastowym oraz usunąć Konto Użytkownika.
 • Jeżeli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu poprzez założenie więcej niż 1 (jednego) Konta, może Konta te zablokować aż do wyjaśnienia sprawy lub je usunąć, pozostawiając Użytkownikowi do korzystania tylko 1 (jedno), założone najwcześniej Konto.
 • W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu, Usługodawca może zablokować Konto Użytkownika na okres do czasu wyjaśnienia kwestii naruszenia. W przypadku potwierdzenia naruszeń Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę drogą mailową, ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto Użytkownika. W sytuacji, gdy podejrzenie naruszenia w rezultacie czynności wyjaśniających okaże się niezasadne, Konto Użytkownika zostanie odblokowane. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zablokowania Konta wskutek uzasadnionych podejrzeń Usługodawcy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerwy technicznej w dostępie do Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane tym brakiem.
 • Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie do Serwisu przez witrynę www.januszcoin.com. Korzystanie z Serwisu przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Prawa i obowiązki Użytkownika:
 • Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 • Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym założenie Konta warunkowane jest zaakceptowaniem Regulaminu przez Użytkownika.
 • Do założenia Konta w Serwisie wymagane jest podanie przez Użytkownika – poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego – swojego loginu, Hasła oraz adresu email. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu dostępowym Serwisu swojego loginu i Hasła.
 • Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w poufności danych dostępowych oraz dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym do Konta. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług Serwisu w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz nienaruszania przepisów prawa i Regulaminu.
 • Użytkownik ma zakaz dostarczania Usługodawcy jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 1. Korzystanie z Treści Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne, z zastrzeżeniem postanowienia IV ust. 5  (Wymagania techniczne) oraz postanowienia XII ust. 1 pkt 6) (Zmiana Regulaminu), chyba że do poszczególnych Treści Serwisu stosuje się odrębny regulamin stanowiący odmiennie.
 1. Usługodawca Serwisu oświadcza, że prawa autorskie do znaku graficzno-tekstowego JanuszCoin (logo) oraz Treści Serwisu udostępnionych bezpośrednio przez Usługodawcę przysługują Usługodawcy. Użytkownik nie może posługiwać się znakiem JanuszCoin oraz Treściami Serwisu bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy, w tym nie może ich kopiować, modyfikować lub rozpowszechniać w całości lub części. Oprogramowanie zostało stworzone z wykorzystaniem elementów oprogramowania open source na licencji MIT (tzw. licencja wolnego oprogramowania), które sublicencjonowane są Użytkownikowi. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków tej licencji, których treść dostępna jest na stronie internetowej: https://gist.github.com/rn0/21709#file-licencja-mit-txt. Prawa autorskie do pozostałych elementów Oprogramowania przysługują Usługodawcy i korzystanie z nich również jest możliwe na podstawie licencji MIT udzielonej przez Usługodawcę, której treść dostępna jest wraz Oprogramowaniem pod adresem: https://github.com/JanuszCoin.Tworzenie i przekazywanie Tokenów i Kryptowaluty odbywa się zatem w oparciu o otwarty protokół kryptograficzny. Powyższe oznacza, że Oprogramowanie może być rozwijane i modyfikowane przez inne podmioty, w tym Użytkowników. Żaden podmiot nie może jednak korzystać lub modyfikować Oprogramowania niezgodnie z jego przeznaczeniem, wbrew przepisom obowiązującego prawa lub licencji MIT.
 1. Usługodawca niniejszym udziela Użytkownikowi licencji do korzystania z Treści Serwisu wyłącznie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 1. Uprawnienia i obowiązki Użytkownika w ramach udzielonej przez Usługodawcę licencji do Treści Serwisu są następujące:
 • Użytkownikowi przysługuje niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do zainstalowania, przechowywania, wyświetlania i korzystania z Treści Serwisu;
 • Użytkownik może wykonywać swoje prawa, w tym korzystać z Treści Serwisu wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego użytku;
 • Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać ani wyodrębniać składników Treści Serwisu, jak również nie może tworzyć produktów na podstawie Treści Serwisu (nie może wykonywać dzieł pochodnych);
 • Użytkownik nie może używać Treści Serwisu do świadczenia usług o charakterze dochodowym;
 • Użytkownik nie może podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego Treści Serwisu na drodze dekompilacji ani w żaden inny sposób, chyba że pozwalają mu na to przepisy, które w stosownym zakresie wyraźnie znoszą niniejsze postanowienie;
 • Użytkownik  zobowiązuje się korzystać z Treści Serwisu w sposób zgodny z wszelkimi przepisami, które mają do nich zastosowanie ze względu na właściwość terytorialną Usługodawcy, w tym między innymi ze stosownymi ograniczeniami dotyczącymi prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej.
 1. Użytkownik przyjmuje elementy Serwisu, w tym Treści Serwisu, a także Oprogramowanie w stanie takim, w jakim zostało mu dostarczone lub udostępnione, bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, o ile prawo właściwe tego nie zabrania. Usługodawca nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Usługodawca nie gwarantuje również, że funkcje Serwisu spełniają wymagania Użytkownika lub że działanie Serwisu będzie niezakłócone i pozbawione błędów. Użytkownik bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za dobór elementów Serwisu odpowiednich do osiągnięcia celów Użytkownika, a także za używanie Oprogramowania oraz wyniki tego użycia.
 1. Usługodawca oświadcza, że może wydawać bezpłatne aktualizacje elementów Serwisu (w szczególności różnego rodzaju nowe wersje, patche, poprawki błędów). Elementy Serwisu będą aktualizować się do najnowszej wersji w sposób automatyczny bez odrębnej zgody Użytkownika. W szczególności możliwa jest zmiana i aktualizacja poszczególnych funkcjonalności Serwisu lub udostępnianie tych funkcjonalności dopiero w trakcie korzystania z Serwisu.
 1. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu poprzedzającego, korzystanie z Serwisu nie zwiększa zagrożeń dla bezpieczeństwa urządzeń, którymi posługuje się Użytkownik. Jednakże dane przesyłane od i do Użytkownika mogą nie być szyfrowane oraz – za wyjątkiem danych w panelu Konta – są przeznaczone do rozpowszechniania wśród innych Użytkowników Serwisu.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla urządzeń spełniających wymagania techniczne opisane w niniejszym Regulaminie. Wykorzystywanie Serwisu na urządzeniu niespełniającym wymagań opisanych w Regulaminie może prowadzić do jego błędnego działania oraz braku możliwości prawidłowego korzystania z jego funkcjonalności przez Użytkownika.
 1. Do poprawnego korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome 85.0.4183.83 lub nowszej, lub innej kompatybilnej przeglądarki. Niezbędne jest również włączenie obsługi JavaScript w wykorzystywanej przeglądarce.
 1. Do poprawnego działania Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu.
 1. Usługodawca informuje, że w przypadku dokonania przez Użytkownika lub inne osoby zmian w posiadanym systemie operacyjnym, indywidualnej konfiguracji urządzenia Użytkownika, zainstalowaniu (lub korzystaniu) na tym urządzeniu z innego programu komputerowego, mającego wpływ na działanie Serwisu, może on nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy. Usługodawca informuje, że w powyższych przypadkach może okazać się niemożliwym korzystanie z Serwisu albo może nastąpić ograniczona możliwość korzystania z Serwisu.
 1. Koszty połączenia z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do treści umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik ma w szczególności możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 3. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników udostępnionych przez nich w związku z założeniem Konta w Serwisie i korzystaniem z jego Usług zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie: https://januszcoin.com/polityka-prywatnosci

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Użytkownik może odstąpić do Umowy wykorzystując wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 1. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 1. Od Umowy o Świadczenie Usług można odstąpić drogą elektroniczną, poprzez wysłanie informacji o odstąpieniu z zarejestrowanego u Usługodawcy adresu e-mail Użytkownika wraz z loginem Użytkownika na adres info@januszcoin.com lub listownie poprzez wysłanie informacji o odstąpieniu na adres siedziby Usługodawcy.
 1. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika, usunie on dane Użytkownika z Serwisu w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni.
 1. Użytkownik, który odstąpił od Umowy zgodnie z postanowieniami powyższych ustępów, jest zobowiązany do zaprzestania z korzystania z Usług.

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Zarówno Usługodawca jak i Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy – o ile niniejszy Regulamin lub inne regulaminy mające zastosowanie do Użytkownika nie stanowią inaczej – odnosi skutek natychmiastowy.
 2. Wraz z rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usług Konto zostanie usunięte.
 3. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług za pomocą poczty elektronicznej przypisanej do Konta, w tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość elektroniczną na adres: info@januszcoin.com.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z ważnego powodu. Za ważny powód stanowiący podstawę wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę w szczególności uznaje się:
 • naruszenie przez Użytkownika przepisów prawa, norm społecznych lub naruszenie praw osób trzecich;
 • naruszenie przez Użytkownika postanowienia lub postanowień Regulaminu,
 • naruszenie przez Użytkownika warunków licencji udzielonej przez Usługodawcę;
 • prowadzenie przez Użytkownika działań naruszających lub zagrażających bezpieczeństwu Serwisu lub  Oprogramowania;
 • trwałe zaprzestanie świadczenia Usług lub zmianę zakresu świadczenia Usług przez Usługodawcę,
 • orzeczenie sądu lub decyzję organu władzy publicznej.

VIII. ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH

 1. Użytkownik nie może udostępniać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, tj. w szczególności:
 • naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania, w tym treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe,
 • popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną;
 • o charakterze rasistowskim,
 • naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług;
 • naruszających lub mogących naruszyć prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;
 • nawołujących do popełnienia czynu zabronionego, przestępstwa (wykroczenia) lub naruszenia praw innych osób.
 1. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania (w tym zasadami tzw. netykiety).

IX. PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI ZAMIESZCZANYCH W SERWISIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie Treści Użytkownika, które są przez niego publikowane w Serwisie, dysponuje on do nich:
  • autorskimi prawami majątkowymi lub odpowiednimi licencjami,
  • prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej lub właściwymi licencjami,
  • prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku osób trzecich,
  • prawami do oznaczania tytułami Utworów składających się na Treści Użytkownika, w tym danymi osobowymi osób trzecich.
 2. Do zamieszczania przez Użytkownika Treści Użytkownika w ramach Serwisu dochodzi za pośrednictwem Konta.
 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu Treści Użytkownika, w tym ich wad prawnych. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę, w tym kosztów obsługi prawnej Usługodawcy. Ponadto jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, Użytkownik  obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.
 1. Treści Użytkownika w szczególności nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych lub osobistych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 1. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Treści Użytkownika, które:
 • byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Usługodawcy;
 • byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
 • naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu,
 • naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
 • naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierałyby treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
 1. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe i osobiste) oraz przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt Usługodawcy, kontaktując się z Usługodawcą na adres elektroniczny: info@januszcoin.com.
 1. W treści zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści Użytkownika, których dotyczy zgłoszenie w sposób umożliwiający Usługodawcy ich identyfikację w ramach Serwisu.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników Treści Użytkowników. Usługodawca nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści Użytkownika podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo złożonego zgłoszenia naruszenia.
 1. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego podjęcia następujących czynności:
 • usunięcia Treści Użytkownika, których dotyczyło zgłoszenie naruszenia,
 • usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło zgłoszenie naruszenia,
 • uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia, ponownego założenia Konta,
 • uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia, ponownego udostępniania Treści Użytkownika w ramach Serwisu.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania Treści Użytkownika, co do których, opierając się na własnych źródłach lub na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu.
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie, udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
 1. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie za pośrednictwem Konta oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
 1. Z chwilą udostępnienia przez Użytkownika Treści Użytkownika w Serwisie, stanowiących lub zawierających Utwór, Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na korzystanie z takiego Utworu na polach eksploatacji obejmujących:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • wprowadzenie materiałów lub ich części do pamięci komputera;
 • udostępnianie materiałów lub ich części w jakiejkolwiek formie i technologii, w tym poprzez sieć Internet, w tym wykorzystania materiałów lub ich części na dowolnych stronach internetowych.
 • W ramach powyżej udzielonej licencji, z chwilą udostępnienia przez Użytkownika Treści Użytkownika w Serwisie stanowiącej lub zawierającej Utwór, Użytkownik udziela Usługodawcy zezwolenia na tworzenie, korzystanie i rozporządzanie opracowaniami przedmiotowego Utworu, na wszystkich polach eksploatacji opisanych w pkt 13. powyżej, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych.
 • Licencja, o której mowa w pkt 13. powyżej, upoważnia Usługodawcę do udzielania sublicencji na wykorzystywanie Utworów w zakresie w nim opisanym, na rzecz dowolnych podmiotów. Usługodawca jest również uprawniony do udzielania dowolnym podmiotom dalszego zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 1. Z chwilą udostępnienia w Serwisie Treści Użytkownika stanowiących lub zawierających Utwór, Użytkownik wykonując swoje osobiste prawa autorskie wyraża zgodę na pierwsze udostępnienie przesłanego Utworu publiczności. Użytkownik upoważnia również Usługodawcę do anonimowego udostępnienia przesłanego przez niego Utworu.   
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania wynagrodzenia z tytułu udzielenia Usługodawcy powyżej opisanej licencji oraz zezwolenia na korzystanie i rozporządzenia opracowaniami Utworów.

X. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Kopiowanie treści Serwisu przez Użytkowników lub wykorzystywanie ich niezgodnie z niniejszym Regulaminem może skutkować naruszeniem praw autorskich osób lub podmiotów trzecich oraz powodować roszczenia tych osób lub podmiotów związane z naruszeniem ich praw autorskich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 1. O ile prawo właściwe tego nie zabrania, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek utraty zysków, przychodów, źródeł przychodów lub danych, szkody majątkowe, zakłócenia działalności przedsiębiorstwa, utraty danych handlowych czy jakiekolwiek inne szkody bezpośrednie lub pośrednie. Zastrzeżenie określone w powyższym zdaniu ma zastosowanie bez względu na przyczynę powstania szkody i na to, czy ewentualne roszczenie zostało zgłoszone na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, przepisów o czynach niedozwolonych czy na jakiejkolwiek innej podstawie oraz czy zostało ono zgłoszone w związku z użyciem lub niemożnością użycia Serwisu, w tym Treści Serwisu, a także Oprogramowania. Zastrzeżenie to ma zastosowanie także wówczas, gdy Usługodawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia szkody. Powyższe oznacza w szczególności, że Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za używanie Oprogramowania i Kryptowaluty oraz jest świadomy ryzyk, jakie mogą się wiązać z jego działaniami lub zaniechaniami, a obejmujących w szczególności utratę haseł lub kluczy prywatnych, ryzyka regulacyjne (m.in. legalność używania Oprogramowania lub ograniczenia w tym zakresie w poszczególnych jurysdykcjach), a także wadliwość udostępnionego Oprogramowania.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
 • działania lub zaniechania Użytkowników naruszające przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu;
 • działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Serwisu;
 • jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu informacji po stronie i z winy Użytkownika,
 • sposób, w jaki publikowane w Serwisie treści będą wykorzystywane przez Użytkownika,
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy;
 • wykorzystywanie przez Użytkownika Oprogramowania oraz wykorzystywanie i posiadanie Kryptowaluty.
 1. Jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy w szerszym zakresie, Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Użytkownika za działania spowodowane jego winą umyślną lub rażącym niedbalstwem.
 1. W zakresie w jakim Użytkownik zamierza korzystać z Oprogramowania, powinien on wcześniej w razie wątpliwości co do legalności korzystania z Oprogramowania w jego jurysdykcji, skonsultować się z podmiotem świadczącym profesjonalną pomoc prawną. Treść niniejszego Regulaminu oraz jakakolwiek komunikacja ze strony Usługodawcy lub osób działających w jego imieniu nie stanowi porady prawnej ani inwestycyjnej w rozumieniu właściwych przepisów.

XI. REKLAMACJE

 1. Użytkownicy mają prawo do składania reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług.
 1. Reklamacje odnośnie do Usług mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mail: info@januszcoin.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać zarzuty odnoszące się do Usług wraz z uzasadnieniem, login i adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika składającego reklamację oraz proponowany sposób załatwienia reklamacji.
 1. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji wraz z jej uzasadnieniem jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany adres mailowy wskazany przez niego podczas rejestracji.
 1. W razie odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie z proponowanym przez Użytkownika sposobem lub nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę, Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 1. Konsument w każdym czasie podczas postępowania reklamacyjnego przed Usługodawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:
 • wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
 • wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
 • zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 1. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości, pouczenie zawarte w ust. 5 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Usługodawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

XII. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawcama prawo dokonać zmiany Regulaminu wiążącego Użytkownika. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia zmiany w postanowieniach Regulaminu z następujących ważnych powodów:
 • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub do zmian przepisów prawa, dotyczących lub mających wpływ na świadczenie Usług;
 • konieczność dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników;
 • konieczność dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, dotyczących lub mających wpływ na świadczenie Usług;
 • wprowadzenie nowych Usług lub zmiana zakresu Usług świadczonych przez Usługodawcę;
 • zmiana warunków technicznych świadczenia Usług;
 • wprowadzenie odpłatności za świadczenie Usług;
 • zmiana danych podmiotów wskazanych w Regulaminie (np. adresu Usługodawcy),
 • zmiana dotycząca wymagań technicznych w celu korzystania z Usług.
 1. O zmianie w postanowieniach Regulaminu Usługodawca poinformuje za pośrednictwem Serwisu.
 2. Powiadomienie będzie zawierać termin wejścia zmian w życie i zostanie przekazane Użytkownikowi najpóźniej 14 (czternaście) dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.
 3. Powiadomienie obejmować będzie treść zmian oraz tekst jednolity Regulaminu w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 4. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli ten w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania informacji nie zgłosi Usługodawcy wniosku o usunięcie Konta.
 5. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ustępie 5 powyżej, Umowa nie zostaje rozwiązana, a Użytkownik oświadcza, że akceptuje zmiany w Regulaminie.

XIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Spory z Użytkownikami będącymi Konsumentami odnoszące się do Umowy rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego. W pozostałych sytuacjach sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na każdorazową siedzibę Usługodawcy. Każdorazowo zastosowanie ma prawo polskie.
 2. Usługodawca informuje Użytkowników będących Konsumentami o możliwości skorzystania z europejskiej platformy ODR, ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między Konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie Serwisu. Użytkownik może zapoznać się z treścią Regulaminu, wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać Regulamin dowolną techniką w celu przechowywania oraz zapoznania się z jego treścią.
 2. Polityka prywatności i plików cookies dostępna na stronie internetowej: https://januszcoin.com/polityka-prywatnosci stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, czy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 4. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest sprzeczne z ustawowymi prawami Konsumenta, postanowienie to nie może być interpretowane w sposób naruszający te prawa.
 5. W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od Umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Adresat: ………………………………………………………………………………..

…………………………………….
…………………………………….
e-mail: ………………………….

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu w domenie www.januszcoin.com zawartej z Janusz Company spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer KRS: 0000833172, NIP: 8943152414.

Data zawarcia Umowy: _______________________________________________________________

Adres e-mail oraz login Konsumenta:__________________________________________________

Adres Konsumenta:  _________________________________________________________________

Podpis Konsumenta:_________________________________________

Data ______________________________________________________________________________

Wybierz język »