Regulamin Airdrop

Obowiązuje od: ……………………

Ostatnia modyfikacja: …………………..

I. DEFINICJE

 1. Airdrop – promocja organizowana przez Spółkę, polegająca na przydzielaniu Uczestnikom przez Spółkę Tokenów w zamian za wykonywanie czynności określonych w Regulaminie, które to Tokeny mogą zostać następnie wymienione na Kryptowalutę na wskazanej przez Spółkę Giełdzie kryptowalut.
 1. Giełda kryptowalut – serwis internetowy administrowany przez podmiot trzeci, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą nabywać i sprzedawać kryptowaluty, w tym również za Waluty FIAT. 
 1. Konto – profil Uczestnika tworzony wraz z rejestracją, za pomocą którego może on korzystać z funkcjonalności Serwisu.
 1. Kryptowaluta   – kryptowaluta JanuszCoin (JAN). 
 1. Okres trwania Airdrop’u – …………………………………….. .
 1. Oprogramowanie – oprogramowanie open source wydane na licencji MIT (licencja wolnego oprogramowania), umożliwiające dystrybucję Tokenów oraz korzystanie z Kryptowaluty, w tym portfele (aplikacje) deskopowe i mobilne.
 1. Regulamin – niniejszy regulamin Airdropu.
 1. Regulamin Serwisu – regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę w ramach Serwisu, dostępny na stronie https://januszcoin.com/regulamin-serwisu/
 1. Serwis – system informatyczny wykorzystujący aplikację webową, działającą pod domeną www.januszcoin.com wraz z całą infrastrukturą techniczną i elementami graficznymi oraz tekstowymi, którego właścicielem jest Spółka.
 1. Spółka – Janusz Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer KRS: 0000833172, NIP: 8943152414.
 1. Token – token użytkowy ETH (erc20) przyznawany przez Spółkę w ramach Airdropu na zasadach określonych w Regulaminie, który może zostać wymieniony na Kryptowalutę na Giełdzie kryptowalut.
 1. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Airdropie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i jest Użytkownikiem Serwisu, zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie Serwisu.
 1. Waluty FIAT – tradycyjne, powszechnie akceptowane waluty (jednostki monetarne) obowiązujące w poszczególnych państwach np. PLN, USD, EUR.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Airdrop jest organizowany przez Spółkę w Serwisie. Spółka przyznaje Uczestnikom Tokeny w ramach Airdropu na zasadach określonych w Regulaminie. Przyznany Token może zostać następnie wymieniony przez Uczestnika na Kryptowalutę na Giełdzie kryptowalut.
 1. Oprogramowanie zostało stworzone z wykorzystaniem elementów oprogramowania open source na licencji MIT (tzw. licencja wolnego oprogramowania), które sublicencjonowane są Uczestnikowi. Uczestnik przystępując do Airdropu zobowiązuje się do przestrzegania warunków tej licencji, których treść dostępna jest na stronie internetowej: https://gist.github.com/rn0/21709#file-licencja-mit-txt. Prawa autorskie do pozostałych elementów Oprogramowania przysługują Spółce i korzystanie z nich jest możliwe na podstawie licencji MIT udzielonej przez Spółkę, której treść dostępna jest wraz Oprogramowaniem pod adresem: https://github.com/JanuszCoin. Tworzenie i przekazywanie Tokenów i Kryptowaluty odbywa się zatem w oparciu o otwarty protokół kryptograficzny. Powyższe oznacza, że Oprogramowanie może być rozwijane i modyfikowane przez inne podmioty. Żaden podmiot nie może jednak korzystać lub modyfikować Oprogramowania niezgodnie z jego przeznaczeniem, wbrew przepisom obowiązującego prawa lub licencji MIT.
 1. Miejscem organizowania Airdropu jest Polska oraz terytoria (państwa), w których nie obowiązują restrykcje prawne uniemożliwiające legalne przystąpienie Uczestnikowi do Airdropu oraz przyznanie Tokenów na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie przez podmiot nieposiadający odrębnych licencji lub zezwoleń, jak również nabywanie i sprzedaż kryptowalut na Giełdzie kryptowalut.
 1. Udział w Airdropie jest dobrowolny i bezpłatny.
 1. Airdrop nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Twitter, ani podmiotem z nim związanym. Wszelkie treści wysyłane przez Uczestników w związku z Airdropem (np. komentarze, pytania) powinny być adresowane do Spółki. Spółka zwalnia serwis Twitter z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Airdropu z wykorzystaniem kont Spółki w tym medium społecznościowych. 
 1. Airdrop trwa od dnia ………………………… do …………………………. lub wyczerpania puli Tokenów przeznaczonych na Airdrop. 
 1. Pula środków przeznaczona na rozdysponowanie w ramach Airdropu wynosi 2 850 000 Tokenów.
 1. Airdrop nie jest grą losową w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
 1. Do zadań Spółki jako organizatora Airdropu należy bieżące nadzorowanie prawidłowego przebiegu Airdropu oraz rozdysponowanie Tokenów. 
 1. 10.Niniejszy Regulamin określa warunki Airdropu. Poprzez przystąpienie do Airdropu Użytkownicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 
 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach określonych w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu, dostępnej pod adresem: https://januszcoin.com/polityka-prywatnosci/, w szczególności w sekcji Konkursy i promocje.
 1. Pozostałe wyrażenia oznaczone w Regulaminie wielką literą posiadają znaczenie wskazane w ich definicji zawartej w Regulaminie Serwisu.
 1. W pozostałych sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu.

III. ZASADY AIRDROPU

 1. W Airdropie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które łącznie spełniają poniższe warunki:
 • ukończyły 18 rok życia,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • zamieszkują na terytorium (w państwie), w którym nie obowiązują restrykcje prawne uniemożliwiające legalne przystąpienie do Airdropu, przyznanie Tokenów na warunkach przewidzianych w Regulaminie przez podmiot nie posiadający odrębnych licencji lub zezwoleń, jak również nabywanie i sprzedaż kryptowalut na Giełdzie kryptowalut,
 • posiadają konto w Serwisie,
 • posiadają własny adres portfela ETH,
 • ich pseudonimy, którymi posługują się w mediach społecznościowych lub na innych stronach internetowych nie są sformułowaniami szkodzącymi wizerunkowi Spółki lub powszechnie uważanymi za obraźliwe.
 1. Dystrybucja Kryptowaluty odbędzie się za pomocą Tokena. Uczestnik, który otrzyma Token w ramach Airdropu nie może wymienić go na waluty FIAT do czasu zakończenia dystrybucji Tokenów. Spółka zaoferuje wymianę Tokenów na Kryptowalutę w skali 1:1 po zakończeniu Airdropu za pośrednictwem Giełdy krytpowalut.
 1. Aby wziąć udział w Airdropie Uczestnik powinien posiadać Konto w Serwisie lub zarejestrować się w Serwisie poprzez utworzenie Konta i uzupełnienie wymaganych danych w panelu Konta. Założenie Konta może również nastąpić za pomocą rejestracji poprzez konto Uczestnika w medium społecznościowym, w zależności od udostępnienia takiej funkcjonalności przez Spółkę. W celu założenia Konta, Uczestnik może zostać również poproszony o weryfikację Konta za pomocą wiadomości SMS lub komunikatora internetowego. Zakładając Konto w Serwisie Uczestnik jest obowiązany do akceptacji Regulaminu Serwisu.
 1. Ilość Tokenów do rozdysponowania wynosi 2 850 000 Tokenów w 8 (ośmiu) tygodniowych etapach:
 • tydzień 1, trwający od ………………….. do …………………………. – 50 000 Tokenów,
 • tydzień 2, trwający od ………………….. do …………………………. – 100 000 Tokenów,
 • tydzień 3, trwający od ………………….. do ………………………….  – 200 000 Tokenów,
 • tydzień 4, trwający od ………………….. do ………………………….  – 300 000 Tokenów,
 • tydzień 5, trwający od ………………….. do ………………………….  – 400 000 Tokenów,
 • tydzień 6, trwający od ………………….. do ………………………….  – 500 000 Tokenów,
 • tydzień 7, trwający od ………………….. do ………………………….  – 600 000 Tokenów,
 • tydzień 8, trwający od ………………….. do ………………………….  – 700 000 Tokenów.
 1. Uczestnik na każdym etapie może zebrać punkty za czynności określone w ust. 6 poniżej. Punkty te są przeliczane na Tokeny zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. Ilość punktów, która jest możliwa do zdobycia przez Uczestnika za polubienia tweetów Spółki i retweety („przekazanie dalej”) w serwisie Twitter (twitter.com) jest ograniczona ilością tweetów Spółki publikowanych w danym tygodniu Airdropu. W przypadku aktywności Uczestnika na forach internetowych, opublikowanie przez Uczestnika w danym tygodniu Airdropu większej ilości postów niż minimalna ilość określona przez Spółkę, nie powoduje przyznania Uczestnikowi większej ilości punktów. 
 1. W danym tygodniu Airdropu Uczestnik może otrzymać punkty za następujące czynności:
 • 5 pkt – za aktywność na forum Serwisu dostępnym na stronie internetowej: www.forum.januszcoin.com w postaci napisania i opublikowania minimum 3 (trzech) postów w danym tygodniu Airdropu; post powinien zawierać minimum 50 znaków (bez spacji) i być powiązany z tematem wątku na forum, w którym jest publikowany przez Uczestnika;
 • 3 pkt – za aktywność w oficjalnym wątku Spółki dostępnym na stronie internetowej: ………………………………………… w postaci napisania i opublikowania minimum 3 (trzech) postów w danym tygodniu Airdropu; post powinien zawierać minimum 50 znaków (bez spacji) i być powiązany z tematem wątku na forum, w którym jest publikowany przez Uczestnika;
 • 3 pkt – za aktywność w oficjalnym wątku Spółki dostępnym na stronie internetowej: ………………………………………… w postaci napisania i opublikowania minimum 3 (trzech) postów w danym tygodniu Airdropu; post powinien zawierać minimum 50 znaków (bez spacji) i być powiązany z tematem wątku na forum, w którym jest publikowany przez Uczestnika;
 • d) 3 pkt – za zarejestrowanie się w Serwisie i przystąpienie do Airdropu przez znajomego Uczestnika, który został zaproszony do udziału w Airdropie poprzez link referencyjny udostępniony Uczestnikowi przez Spółkę. 
 • 10 pkt – za aktywność na każdym z profili Spółki dostępnych w serwisie Twitter: @JanuszCoin oraz @JanuszCoinGlobal w postaci polubienia tweeta opublikowanego przez Spółkę w danym tygodniu Airdropu i jego retweet (nie należy wykonywać wielu retweetów jednego dnia); aby otrzymać wskazaną liczbę punktów Uczestnik powinien polubić tweet lub retweetować za pośrednictwem swojego profilu publicznego, który posiada ponad 5000 prawdziwych obserwujących;
 • 5 pkt – za aktywność na każdym z profili Spółki dostępnych w serwisie Twitter: @JanuszCoin oraz @JanuszCoinGlobal w postaci polubienia tweeta opublikowanego przez Spółkę w danym tygodniu Airdropu i jego retweet (nie należy wykonywać wielu retweetów jednego dnia); aby otrzymać wskazaną liczbę punktów Uczestnik powinien polubić tweet lub retweetować za pośrednictwem swojego profilu publicznego, który posiada od 1001 do 5000 prawdziwych obserwujących;
 • 3 pkt – za aktywność na każdym z profili Spółki dostępnych w serwisie Twitter: @JanuszCoin oraz @JanuszCoinGlobal w postaci polubienia tweeta opublikowanego przez Spółkę w danym tygodniu Airdropu i jego retweet (nie należy wykonywać wielu retweetów jednego dnia); aby otrzymać wskazaną liczbę punktów Uczestnik powinien polubić tweet lub retweetować za pośrednictwem swojego profilu publicznego, który posiada od 501 do 1000 prawdziwych obserwujących;
 • 2 pkt – za aktywność na każdym z profili Spółki dostępnych w serwisie Twitter: @JanuszCoin oraz @JanuszCoinGlobal w postaci polubienia tweeta opublikowanego przez Spółkę w danym tygodniu Airdropu i jego retweet (nie należy wykonywać wielu retweetów jednego dnia); aby otrzymać wskazaną liczbę punktów Uczestnik powinien polubić tweet lub retweetować za pośrednictwem swojego profilu publicznego, który posiada od 201 do 500 prawdziwych obserwujących;
 • 1 pkt – za aktywność na każdym z profili Spółki dostępnych w serwisie Twitter: @JanuszCoin oraz @JanuszCoinGlobal w postaci polubienia tweeta opublikowanego przez Spółkę w danym tygodniu Airdropu i jego retweet; aby otrzymać wskazaną liczbę punktów Uczestnik powinien polubić tweet lub retweetować za pośrednictwem swojego profilu publicznego, który posiada od 50 do 200 prawdziwych obserwujących.
 1. Do czynności Uczestnika opisanych w ust. 6 stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu, w szczególności w zakresie sekcji: VIII. (Zakaz działań bezprawnych) oraz IX. (Prawa autorskie do treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika). Dodatkowo w zakresie czynności opisanych w ust. 6 lit. f)-j) powyżej, Użytkownik powinien obserwować profil Spółki w serwisie Twitter i nie może retweetować swoich tweetów oraz tweetów użytkowników, którzy dodali komentarz do oryginalnego tweeta – takie działania Uczestnika nie spowodują przyznania punktów. Spółka zastrzega sobie możliwość weryfikacji realności osób obserwujących Uczestnika za pomocą narzędzia https://www.twitteraudit.com. Uczestnicy, których konta mają mniej niż 75%  prawdziwych obserwujących, mogą nie otrzymać punktów. W zakresie wszystkich czynności, Uczestnik jest zobowiązany również do przestrzegania regulaminów i polityk portali i stron internetowych, na których dokonuje ww. czynności oraz może przystąpić do Airdropu tylko w ramach jednego konta w danym medium społecznościowym lub na stronie internetowej.
 1. Po zakończeniu danego tygodnia, Spółka sumuje zgromadzone przez Uczestników punkty. Następnie pula Tokenów dostępna do rozdystrybuowania w danym tygodniu dzielona jest przez sumę otrzymaną zgodnie ze zdaniem powyższym. Otrzymany wynik oznacza wartość jednego punktu w kontekście dystrybucji Tokenów w danym tygodniu.

Przykład: W pierwszym tygodniu do dystrybucji zostało przeznaczonych 50 000 Tokenów. Użytkownicy zgromadzili łącznie w tym okresie 100 000 punktów. 
50 000 : 100 000 = 0,5 Tokena za każdy zgromadzony przez poszczególnego Uczestnika punkt. 
Powyższe oznacza, że Uczestnik, który zgromadziłby w pierwszym tygodniu 20 punktów, otrzymałby 10 Tokenów.
 1. Po zakończeniu każdego tygodnia i przeliczeniu przez Spółkę zebranych przez Uczestnika punktów w sposób określony w ust. 8 powyżej, Tokeny zostaną przekazane Uczestnikowi na publiczny adres jego portfela ETH, podany w panelu Konta.
 1. Zasady przyznawania punktów określone w ust. 6 powyżej oraz zasady przeliczania punktów na Tokeny określone w ust. 8 powyżej mogą się zmienić w trakcie trwania Airdropu w zależności od zmian regulaminów lub polityk portali społecznościowych i forów, w których konta lub wątki posiada Spółka, uniemożliwiających Uczestnikom aktywności określone Regulaminem lub uniemożliwiających lub utrudniających Spółce możliwość weryfikacji aktywności Uczestników. Zmiany te mogą wejść w życie wobec wszystkich Uczestników z początkiem danego tygodnia trwania Airdropu.
 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia podejmowania przez Uczestnika działań mających na celu zmanipulowanie wyników Airdropu lub zakłócenie jego przebiegu, a także naruszenia niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa, Spółka może wykluczyć takiego Uczestnika z Airdropu w trybie natychmiastowym, co powoduje brak przyznania jakichkolwiek dalszych punktów lub Tokenów.
 1. Odstąpienie od lub wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez Uczestnika lub Uczestnikowi stanowi jednocześnie o rezygnacji lub wykluczeniu Uczestnika z dalszego udziału w Airdropie. 

IV. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Airdropu należy zgłaszać na piśmie, przesyłając je na adres korespondencyjny Spółki lub jej adres elektroniczny info@januszcoin.com w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przyznania Tokenów w konkretnym etapie Airdropu, którego reklamacja dotyczy.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Spółkę reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Uczestnika wskazany w piśmie lub wiadomości zawierającym reklamację.
 1. Wszelkie reklamacje powinny zawierać login Konta założonego przez Uczestnika w Serwisie, adres elektroniczny Uczestnika wskazany w panelu Konta oraz szczegółowy opis reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie.
 1. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data jej nadania do Spółki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Spółki w sposób umożliwiający jego pobranie i zapisanie przez Uczestnika.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,  w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 1. Spory odnoszące się i wynikające z Airdropu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Spółki. Powyższe postanowienie nie ogranicza w tym zakresie uprawnień konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Każdorazowo do Airdropu zastosowanie ma prawo polskie.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Airdropu.
Wybierz język »