Prywatność pracowników

Uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji jest Janusz Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej 42A, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer KRS0000833172 oraz NIP: 8943152414 (dalej również jako: Administrator lub Spółka).
 2. Dane kontaktowe do Administratora w zakresie procesu rekrutacji to:  info@januszcoin.com .
 3. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych związanych z procesem rekrutacji są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • w celu przeprowadzenia procesu związanego z zawarciem umowy/zatrudnieniem,
  • w celu zawarcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia,
  • w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu związanego z zawarciem umowy (w przypadku gdy odbyła się rozmowa kwalifikacyjna).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie procesu związanego z zawarciem umowy jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: RODO.
 5. Wskazane dane mogą być powierzane na podstawie odpowiednich umów podmiotom trzecim: dostawcom hostingu, poczty elektronicznej oraz usług IT, a także firmom kurierskim. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane operatorom pocztowym, czy profesjonalnym pełnomocnikom (m.in. prawnikom lub doradcom podatkowym).
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, to jest poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w sytuacji korzystania z systemu pocztowego dostarczanego przez podmiot mający siedzibę poza EOG.
 7. Spółka nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym decyzji opartych na profilowaniu) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych w związku ze złożeniem przez Panią/Pana dokumentów aplikacyjnych koniecznych w procesie rekrutacji.
 8. Dane osobowe udzielone w ramach procesu związanego z zawarciem umowy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej w pkt 3 niniejszej klauzuli informacyjnej, a to:
 • dla potrzeb przeprowadzania procesu związanego z zawarciem umowy – przez okres prowadzenia tego procesu,
 • w celu zawarcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia w związku z bieżącą rekrutacją (w przypadku gdy Spółka zdecyduje się zawrzeć taką umowę) – przez okres do czasu zawarcia umowy.

Po upływie tych okresów dane są usuwane bez zbędnej zwłoki.

 1. W związku z przetwarzaniem jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji na zasadach określonych w RODO mogą Pani/Panu przysługiwać następujące prawa:
 • prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO), 
 • prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (art. 20 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO).

Może Pani/Pan korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt ze Spółką pod adresem e-mail: info@januszcoin.com .

Jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku naruszenia Pani/Pana praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu związanego z zawarciem umowy. Wszystkie Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej i wyraźnej zgody. Ma Pani/Pan prawo do odwołania swojej zgody w każdej chwili poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na kontaktowy adres e-mail Administratora, co powoduje wyłączenie Pani/Pana z dalszego procesu związanego z zawarciem umowy w związku z brakiem podstawy prawnej do dalszego przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wybierz język »